Havnevagt

Ejere af både og joller samt lejere af skure i havnen er forpligtet til at gå
havnevagt.

Se nedennævnte regler desangående:

 

§1. l følge Havnereglementet er brugere af havnen pligtige til at udføre vagter.

        Med brugere forstås:
      Personer som har lejet oplagsrum eller en bådplads i havnen, i vandet eller
      p
å land og benytter denne i mindst en måned.

§2. Da det er havnens Edb-liste der danner udgangspunkt for tildeling af
      havnevagten, er det vigtigt; at f
å ajourført denne, man skal; derfor:

a.   Hvis man ikke ønsker at benytte sin lejede plads i havnen en hel sæson,
      meddele dette til Havnefogeden og ”havnevagten” som nævnt i §1, inden 1. april.

b.   l god tid meddele Havnefogeden hvis man, i en periode (ferie, langtur), ikke
      benytter sin lejede plads i havnen.

§3. For den personlige sikkerheds skyld, udskrives der altid to personer til vagt.

§4. Vagten starter og slutter den anførte dato du har fået tilsendt.
      Låge mod stranden låses kl. 2300. Åbnes inden havnevagten går hjem.

§5. Vagterne skal, når der ikke runderes på havnen, opholde sig i havnekontorets 
      vagtlokale.

§6. Nøglen til vagtlokalet findes i nøgleboksen ved indgangsdøren.  
      Umiddelbart efter vagtens slutning hænges
nøglen tilbage samme sted.

§7. Det er vigtigt, at der også runderes på arealerne bag havnen.

§8. Vagterne skal skrive under i logbogen, som kvittering/bevis på at de har været
      tilstede. Ingen underskrift opfattes som udeblivelse fra vagten.

§9. Det tilstræbes, at man kun kommer til at gå højst to vagter pr. år, dog pålægges
      ekstra vagter, hvis man er udeblevet fra een, af anden årsag.

§10. Kan man ikke påtage sig den tildelte vagt, kan man, mod betaling af 400 kr.
        f
å administrationen til at finde en afløser til at gå vagten, og det regnes da,
        som man selv har g
ået vagten. Man må meget gerne selv finde en afløser,
        eller en at bytte med, derfor telefon nr. p
å vagtlisten. Det eventuelle økonomiske
        mellemv
ærende, ordner man selv.

§11. For at få en afløser skal man:

 1.   ringe til Erik Nyby tlf.24627838 ; (Kun mellem kl. 16 og 18 og kun på hverdage.)

 2.   indbetale de 400 kr. senest en uge før vagtdatoen, på reg.
       Nr.: 3349 konto- nr.: 3328840987 Havnevagt Mosede s
åledes at de kan blive
       udbetalt til afl
øseren. (Husk at anføre nr. og navn i rubrikken "meddelelser").
       Du kan også bruge MobilePay 24627838. 

 §12. Bestilling af afløser, skal ske senest ugen før vagten, så administrationen
        kan n
å at finde en afløser. ( Det er ikke nok, kun at indbetale beløbet)..

 §13. Udeblivelse fra en vagt koster 500 kr. i ”bøde", som skal betales inden den
        i brevet anf
ørte dato. Bliver det nødvendigt at rykke for betalingen, opkræves
        600 kr.. betales der ikke inden den i brev nr. 2 anf
ørte dato, kan medføre at
        man mister sin havneplads.

 §14. Lister med vagtdatoer udsendes senest 8 dage før din vagtdato.

 §15. Evt. brud på vagtreglerne kan medføre at man mister sin plads i havnen.

 §16. Logbogen skal forefindes i vagtlokalet.

 HUSK DIN MOBILTELEFON