• Home
  • Havnen
  • Havnereglement

Reglement for Mosede Havn

Åbn reglement som PDF.

  Havnens område:
Det til havnen hørende søområde , jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker.

Samt af følgende linier:

a) Mod nord : en linie i retning 270° fra nordmolens nordligste punkt til kysten.
b) Mod syd: en linie i retning 300° fra vestligste punkt på sydmolen til kysten.
Samt en linie mellem de ydre molehoveder.


1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

§ 1. Generelle bestemmelser:

Føreren af ethvert fartøj i havnen er pligtig til at gøre sig bekendt med indholdet af nærværende reglement, der vederlagsfrit udleveres ved henvendelse til havneopsynet.
Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havneopsynet under overtilsyn af havnebestyrelsen.
Inden for havnens områder varetager politiet dog sine opgaver efter lovgivningens almindelige regler.
Fiskerikontrollen har adgang til havnens område og kan benytte slæbesteder efter behov.
Havneopsynet skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformkasket, men er iøvrigt pligtig til på forlangende at legitimere sig.
Alle fartøjer af enhver art med hjemsted i Mosede Havn, er pligtig til at have ansvarsforsikret fartøjet.


2.1


2.2


2.3

2.4

2.5


2.6

2.7

2.8
2.9


2.10

2.11

2.12

2.13
2.14

2.15
2.16
2.17

2.18


2.19


§ 2. Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m.

Ethvert fartøj, der ligger for anker inden for havnens søområde, kan af havne- opsynet forlanges fjernet, når det efter opsynets skøn ligger til hinder for fri og sikker besejling af havnen. Vægrer fartøjet sig ved at flytte, eller sker flytningen ikke inden en af havneopsynet fastsat tidsfrist, er dette berettiget til at foretage flytningen for fartøjsejers regning.
Opankring inden for havnens søområde uden i forvejen indhentet tilladelse fra havneopsynet må kun ske i nødsituation. Opankring m.v. sker for ejerens regning og risiko. Opankring i yderhavn er forbudt. Det er ikke tilladt at ankre i/ved insejlingen eller på anden måde vanskeliggøre eller hindre fartøjers passage til og fra havnen
Fartøjer, der ankrer uden bydende nødvendighed på en måde, der strider mod disse bestemmelser, bærer selv det fulde ansvar for mulige følger deraf.
For sejlads til og fra og inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.
Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget. Sejlads med speedbåde må ikke ske med større fart end 2 knob.
Fastliggende fartøjer må, bortset fra nødvendig forhaling ved "lastning/losning", reparation, brændstofpåfyldning m.m., kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.
Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havneopsynet, og de henvises til at benytte de anviste pladser. Der må ikke forhales til anden plads uden havneopsynets tilladelse.
Fast ophold i fartøjer må kun finde sted efter aftale med havneopsynet.
Efterkommes et givet påbud ikke, kan havneopsynet lade fartøjet flytte på ejerens regning og risiko. Hermed forbundne udgifter til tovværk, mandskab og lignende bæres af fartøjsejeren, ligesom eventuelle skader på fartøjet ikke kan forlanges erstattet.
Fartøjer må ikke uden særlig tilladelse fra havneopsynet fastgøres ved bolværker, broer, friholderværker eller lignende, men kun ved de dertil anbragte fortøjningsredskaber.
Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.
Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havneopsynets tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både.
Fartøjer skal ligge med fendere langs siden i nødvendigt omfang for at hindre, at de tørner mod hinanden.
Bliver det nødvendigt af pladshensyn, at flere fartøjer ligger ved siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, finde sig i, at mandskabet fra de udenfor liggende fartøjer har fri og uhindret gang over dækket.
Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjer, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer.
Et fartøj må ikke oplægges i havnen uden havneopsynets tilladelse.
Hvis et fartøj efter havneopsynets skøn er blevet forladt i havnen, er denne efter offentlig meddelse berettiget til at tage det i forvaring og fjerne det, opbevare det eller på anden måde disponere over det, altsammen på ejerens regning og risiko.
Strander eller synker et fartøj inden for havnens område eller tilsejlingen til denne, og fjerner fartøjsejeren det ikke inden en af havneopsynet fastsat rimelig idsfrist, kan havnebestyrelsen foranstalte fartøjet fjernet. Havnebestyrelsen er berettiget til at få udgifterne dækket af fartøjet og/eller dets ejer.
Vrag må ikke indbringes i havnen uden havneopsynets udtrykkelige tilladelse.3.1
3.2


3.3

3.4

3.5

3.6

3.7


§
3. Optagning. reparation, brændstof m.m.
Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnebestyrelsen/havneopsynet anviste bolværker, ramper og lignende.
Umiddelbart efter søsætning/optagning er fartøjsejeren pligtig at rydde kajen for bukke, vogne, støtter, maling og andet grej og opbevaring på havnens område må kun ske efter aftale med havneopsynet. I modsat fald har havneopsynet ret til at foretage fjernelse på bådejerens regning. Der må ikke graves huller i vinterstandpladsen.
Alle stativer og bukke skal være i forsvarlig stand og mærket med vedkommende ejers navn og havnepladsnummer. Havnen forbeholder sig ret til at fjerne bukke og stativer der ikke er mærkede.
Fartøjer, bådvogne, master, fiskerigrej og skibsgrej m.m. må kun anbringes på de hertil bestemte arealer efter aftale med havneopsynet.
Fartøjer, bådvogne, master, fiskegrej og skibsgrej m.m. der henstår på havnens arealer uden tilladelse eller ud over tilladt tidsfrist, er havneopsynet berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.
Opbevaring af depoter med motorbrændstoffer og smøreolier på havnens område må kun finde sted med brandmyndigheders og havneopsynets tilladelse.
Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse som kan medføre brand ombord eller på kaj.4.1
4.2


4.3

4.4
4.5
4.6

4.7

4.8

4.9

4.10
4.11

4.12
4.13
4.14
4.15

§ 4. Forskellige ordensbestemmelser

Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende, således at det ikke klaprer unødvendigt mod masten.
Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til benyttelse af de på havnearealet opstillede affaldsbeholdere, og ved større mængder selv at bortskaffe affaldet fra havnens område. Brugere af havnen og havnens område er pligtige at rydde op efter sig.
Spildolie og lignende må ikke anbringes i almindelige affaldsbeholdere, men skal fjernes fra havnens område eller anbringes i særligt opstillede beholdere for spildolie.
Udpumpning af marinetoiletter eller olieholdigt affald i havnen er forbudt.
Badning, surfning og brug af vandscootere i havnebassinet er forbudt.
Teltslagning, opstilling af campingvogne m.m på havnens område må kun ske efter forudgående tilladelse af havneopsynet.
Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede parkeringspladser og må kun ske efter aftale med havneopsynet.
Den maksimale tilladte hastighed ved kørsel på havneområdet er 30 km/t. Parkering skal finde sted på de afmærkede parkeringspladser. Af og pålæsning er dog tilladt ved udrustningskajen. Kun nødvendig arbejdskørsel på havnen er tilladt, anden kørsel må kun ske efter aftale med havneopsynet.
Anvendelse af elektricitet fra havnens stikkontakter til opvarmning af både m.v. er ikke tilladt uden forudgående aftale med havneopsynet og mod betaling.
Cykel og knallertkørsel m.v. på havnens broer og moler er ikke tilladt.
Ulovligt parkerede biler, vogne og lignende kan fjernes fra havnens område af havneopsynet, eventuelt ved henvendelse til Falck's redningskorps, på ejerens regning og risiko.
Børn må ikke uden forældrenes og havneopsynets tilladelse sejle i joller, gummibåde og lignende i havnen.
Hunde skal på havnens område føres i snor og er kun tilladt til og fra både.
Alle hjemmehørende både skal være tydeligt mærkede med navn og hjemsted og havnenummer.
Alle med fartøjer/både i og på Mosede havn er pligtige at deltage i havnens vagtordning.5.1

5.2

5.35.4


5.55.6


§ 5. Havneopsyn, skadeerstatning, straffebestemmelser.
Enhver, der opholder sig på havnens område, er pligtig at rette sig efter havne-opsynets anvisninger, herunder også efter anmodning om at fjerne sig fra havnens område.
Mener nogen sig forurettet af havneopsynet, kan sagen indbringes skriftligt og evt. mundligt for havnebestyrelsen, men et af havneopsynet givet påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.
Hvis en fartøjsejer ikke efterkommer de i reglementet indeholdte bestemmelser eller de af havneopsynet givne pålæg så hurtigt, som det af dette skønnes nødvendigt, er havneopsynet berettiget til at træffe fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr, kan fartøjsejeren ikke forlange erstatning. Fartøjsejeren er pligtig at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.
Fartøjsejeren er ansvarlig og erstatningspligtig for den skade, som vedkommende, dennes mandskab eller fartøj måtte anrette på havneværkerne, havnens ejendele eller andre fartøjer. Opståede skader på havneværker og fartøjer eller andre ulykker, som udsætter personer eller ejendom for fare, skal straks meddeles til havneopsynet.
Overtrædelse af de i dette reglement givne forskrifter straffes med bøde. Sager angående overtrædelse af reglementet behandles efter Retsplejelovens kapitel 81. Havnebestyrelsen er beføjet til at foreslå den, der overtræder reglementet, at afgøre sagen ved erlæggelse af en af havnebestyrelsen fastsat bøde. I mangel af sådan mindelig ordning eller såfremt bøden ikke er betalt inden den fastsatte frist, overgår sagen til behandling ved politi og domstol.
Alle bøder, som hidrører fra overtrædelse af dette reglement, tilfalder havnen. Vedtaget af havnebestyrelsen den 24-11-1997 og af havnens generalforsamling d.27-4-1998.

 
§ 6. Ikrafttræden m.v.

Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 14 i Lov nr. 316 af 16. maj 1990 om trafikhavne m.v., er godkendt af Kystinspektoratet ved brev af 12. maj 1998 i overenstemmelse med § 3 i Bekendtgørelse nr. 352 af 6. maj 1994 om Kystinspektoratets beføjelser til ikraftræden den 12. maj 1998. Dette reglement erstatter Ordensreglement for Mosede Havn af 25. februar 1972, som samtidig ophæves.
 
Kystinspektoratet, den 12. maj 1998. Sign.: Jørn Bisgaard